g

Gravida proin loreto of Lorem Ipsum. Proin qual de suis erestopius summ.

Recent Posts


  Follow Us:
  Back to top
  Image Alt

  Andmekaitse

  Andmekaitsedeklaratsioon

  Sissejuhatus

  Ettevõte KNEHO LACKE GmbH, Horn-Bad Meinberg (järgnevalt: „Meie“) vastutab veebipoe opereerijana ettevõtte veebipakkumiste kasutajate isikuandmete töötlemise eest. Meie kontaktandmed leiate veebipoe impressumist, isikuandmete kaitsega tegelevad kontaktisikud on ära toodud selles andmekaitsedeklaratsioonis.

  Me võtame teie privaatsfääri ja isikuandmete kaistmist väga tõsiselt. Me kogume, salvestame ja kasutame teie isikuandmeid ainult kooskõlas käesoleva andmekaitsedeklaratsiooniga, samuti kohaldatavate andmekaitseõiguslike sätetega, eelkõige Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) ja siseriiklike andmekaitseõiguse sätetega.

  Selle andmekaitsedeklaratsiooniga teatame millises mahus ja mis eesmärgil isikuandmeid seoses veebipakkumiste kasutamisega töödeldakse.

  Isikuandmed

  Isikuandmed on tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta käivad andmed. Siia alla kuulub kogu teie identiteeti puudutav info nagu näiteks teie nimi, teie e-posti aadress või teie postiaadress. Seevastu teave, mida ei saa seostada teie isikuga (nagu nt statistilised andmed, sealhulgas nt veebipoe kasutajate arv), ei kuulu isikuandmete alla.

  Põhimõtteliselt on teil võimalik kasutada meie veebipoodi ilma oma isiku kohta infot avaldamata ja isikuandmeid esitamata. Sellisel juhul kogume me üksnes üldist infot veebipoe külastuse kohta. Siiski küsitakse mõningate pakutavate teenuste puhul teilt isikuandmeid. Neid andmeid töötleme ennekõike soovitud teabe kättesaadavaks tegemiseks. Isikuandmete kogumisel on kohustuslik märkida ära ainult need andmed, mida on tingimata vaja. Kuid võib juhtuda, et küsitakse ka muid andmeid. Sellisel juhul on tegemist vabatahtlikult esitatava teabega. Siiski juhime teie tähelepanu sellele, kas tegemist on kohustusliku teabe väljaga või on info vabatahtlik. Üksikasjalik selgitus järgneb selle andmekaitsedeklaratsiooni vastavas jaotises.

  Teie isikuandmetel põhinevat automaatset veebipoe kasutamisega seonduvat otsingut me ei kasuta.

  Isikuandmete töötlemine

  Teie andmeid hoitakse Euroopa Liidus asuvates eriti hoolikalt kaitstud serverites. Need on tehniliste ja organisatoorsete meetmetega kaitstud andmete kaotsimineku, hävimise ja juurdepääsu, muutmise ja volitamata isikute poolse levitamise eest. Juurdepääs teie andmetele on üksnes vähestel volitatud isikutel. Need isikud vastutavad serverite tehnilise, ärilise ja sisulise korrashoiu eest. Vaatamata regulaarsetele kontrollidele ei ole siiski võimalik täielik kaitse kõikide võimalike ohtude eest.

  Teie isikuandmeid edastatakse internetis krüpteeritud kujul. Me kasutame andmete edastamiseks SSL-turbeprotokolli (Secure Socket Layer).

  Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

  Me kasutame teie isikuandmeid peamiselt teie soovitud teenuste osutamiseks. Kui teenuste osutamise raames pöördutakse ettevõtteväliste teenusepakkujate poole, siis saavad ka nemad andmetele ligipääsu, kuid eranditult teenuse osutamise eesmärgil. Me tagame tehniliste ja organisatoorsete meetmetega andmekaitseõiguslikest reeglitest kinnipidamise ja kohustame selleks ka ettevõtteväliseid teenusepakkujaid.

  Peale selle ei anna me andmeid ilma teie selgesõnalise nõusolekuta edasi kolmandatele isikutele, kindlasti mitte reklaami eesmärgil. Teie isikuandmeid antakse edasi ainult siis, kui te olete andnud nõusoleku andmete edastamiseks kolmandatele isikutele või kui seaduse alusel  ja/või ametiasutuse või kohtu nõudel oleme selleks õigustatud või kohustatud. Seejuures võib tegemist olla kas teavitamisega krimnaaluurimise läbiviimise eesmärgil, ohtude ennetamise või intellektuaalse omandi omandiõiguse teostamisega.

  Andmetöötluse õiguslikud alused

  Isikuandmete töötlemiseks nõusoleku küsimisel on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) art 6 lg 1 täht a).

  Isikuandmete töötlemine on isikuandmete töötlemise üldmääruse art 6 lg 1 täht b) järgi vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

  Isikuandmete töötlemine on isikuandmete töötlemise üldmääruse art 6 lg 1 täht c) järgi vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks.

  Isikuandmete töötlemine on isikuandmete töötlemise üldmääruse art 6 lg 1 täht f) järgi vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

  Selle andmekaitsedeklaratsiooni raames juhime tähelepanu sellele, millisele õiguslikule alusele me teie isikuandmeid töödeldes toetume.

  Andmete kustutamine ja salvestamise kestus

  Me kustutame teie isikuandmed või blokeerime ligipääsu neile alati siis, kui andmete salvestamise eesmärk langeb ära. Andmeid võib salvestada pärast eesmärgi äralangemist siis, kui see on ette nähtud vastavate õigusaktidega, näiteks arvestades seaduslikke säilitamis- ja dokumenteerimiskohustusi. Sellisel juhul kustutame või blokeerime teie isikuandmed pärast vastava tähtaja saabumist.

  Meie veebipoe kasutamine

  Teave teie arvuti kohta

  Igal meie veebipoodi sisenemisel salvestame sõltumata registreerimisest järgmisi andmeid teie arvuti kohta: teie arvuti IP-aadress, brauseri päring, samuti selle päringu tegemise aeg. Peale selle kogutakse selle päringu raames andmeid oleku ja edastatud andmemahu kohta. Me salvestame ka kasutatud brauseri toote- ja versiooniteabe ning arvuti operatsioonisüsteemi info. Lisaks salvestame ka selle, milliselt veebisaidilt veebipoodi siseneti. Teie arvuti IP-aadress salvestatakse seejures ainult veebipoe kasutamise ajaks ja hiljem kustutatakse või anonüümitakse lühendina. Ülejäänud andmed salvestatakse ainult teatud ajaks.

  Me kasutame neid andmeid veebipoe jaoks, eriti selleks, et tuvastada ning kõrvaldada vigu, et tuvastada veebipoe koormust, samuti veebipoe kohandamiseks või parandamiseks. Sellel põhineb ka meie õigustatud huvi andmete töötlemise vastu Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 lit. f) järgi.

  SSL- või TLS-protokoll

  Turvalisuse põhjustel ja konfidentsiaalse teabe, näiteks tellimused või päringud, mida te meile kui veebilehe haldajale esitate, edastamise tagamiseks kasutame lehel SSL- või TLS-turbeprotokolli. Turvalise ühenduse tunnete ära sellest, et brauseri aadressiribal kuvatakse lukusümboli järel „http://“ asemel „https://“.

  Kui SSL- või TLS-turbeprotokoll on aktiveeritud, siis ei saa kolmandad isikud lugeda andmeid, mida teie meile edastate.

  Küpsiste kasutamine

  Meie veebipoes kasutatakse – nagu paljudelgi teistel veebisaitidel – küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis omakorda talletavad veebipoe jaoks teatud seadistused ja andmed teie brauseri kohta. Üks küpsis sisaldab reeglina selle domeeni nime, mis küpsise saatis, samuti infot küpsise vanuse kohta ning tähe- ja numbrikombinatsioonist koosnevat identifitseerimistähist.

  Küpsised võimaldavad meil tuvastada teie arvuti ja pakkuda sisenemisel kohe võimalikke eelseadistusi. Küpsised aitavad meil parandada veebipoe pakkumisi, samuti pakkuda teile paremat ja rohkem teie vajadustega arvestavat teenindust. Ka siinkohal on näha meie õigustatud huvi andmete töötlemise vastu Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 täht f) järgi.

  Me kasutame nö seansiküpsiseid, mis pärast brauseri seanssi automaatselt kustutatakse. Teatud juhtudel võib ette tulla, et kasutatakse küpsiseid, mida salvestatakse kauem ning mis on mõeldud selleks, et veebipood saaks ka järgmise külastuse korral võtta arvesse teie eelseadistusi ja eelistusi.

  Enamus brausereid on seadistatud nii, et aktsepteerivad küpsiseid automaatselt. Siiski on teil võimalus inaktiveerida küpsiste kasutamine või seadistada oma brauser nii, et see teavitab teid küpsiste kasutamise korral. Peale selle on võimalik kustutada juba salvestatud küpsiseid ka käsitsi brauseri seadistuste kaudu. Pöörake tähelepanu sellele, et te ei saa meie veebipoodi kasutada või on kasutamine piiratud, kui te keeldute küpsiste salvestamisest või kustutate vajalikud küspised.

  Google’i veebifondid

  See lehekülg kasutab kirjatüüpide ühtlustamiseks nn veebifonte, mida pakub Google. Lehe kuvamisel laeb brauser tekstide ja kirjatüüpide korrektseks kuvamiseks vajaminevad veebifondid brauseri vahemällu.

  Selleks peab teie kasutatud brauser ühenduma Google’i serveritega. Selleks edastatakse Google’ile info, et teie IP-aadressil kuvati see veebisait. Google’i veebifonte kasutatakse isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 täht f alusel. Veebisaidi haldajal on õigustatud huvi oma veebisaidi kirjatüübi ühtse kuvamise suhtes. Kui küsiti nõusolekut (nt küpsiste salvestamiseks), siis toimub andmete töötlemine eralditult isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 täht a alusel; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

  Kui teie brauser ei toeta veebifonte, kasutatakse üht teie arvuti standardset kirjatüüpi.

  Täiendav info Google’i veebifontide kohta aadressil https://developers.google.com/fonts/faq ja Google’i andmekaitsedeklaratsioonis: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

  Font Awesome

  See sait kasutab kirjatüüpide ja sümbolite ühtluse huvides fonti Awesome. Fonti pakub ettevõte Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.

  Lehe kuvamisel kirjatüüpide ja sümbolite korrektseks esitamiseks salvestab teie brauser vajaminevad fondid teie brauseri vahemällu. Selleks peab teie brauser võtma ühendust fondi Awesome serveritega. Selleks teavitatakse fonti Awesome sellest, et teie IP-aadressil kuvati vastav veebisait. Fonti Awesome kasutatakse isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 täht f alusel. Meil on õigustatud huvi meie veebisaidi kirjatüübi ühtse kuvamise vastu. Kui küsiti nõusolekut (nt küpsiste salvestamiseks), siis toimub andmete töötlemine eralditult isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 täht a alusel; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

  Kui teie brauser ei toeta fonti Awesome, kasutatakse üht teie arvuti standardset kirjatüüpi.

  Täiendav info fondi Awesome kohta aadressil: https://fontawesome.com/privacy.

  Google Maps

  See sait kasutab kaardirakendust Google Maps. Kaardirakendust pakub Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

  Kaardirakenduse Google Maps funktsioonide kasutamiseks on vaja salvestada teie IP-aadress. See teave edastatse reeglina Google’i serverile USA-s ja salvestatakse seal. Selle saidi haldajal ei ole võimalik andmete edastamist mõjutada.

  Google Mapsi kasutatakse meie veebipoe kuvamise ja leitavuse huvides ära toodud kohtades. Siinkohal on meil õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 täht f alusel. Kui küsiti nõusolekut, siis toimub andmete töötlemine eralditult isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 täht a alusel; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

  Andmete edastamisel USA-sse toetume Euroopa Komisjoni standarsetele lepingupunktidele. Üksikasjaliku info leiate alljärgnevatelt linkidelt: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ja https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

  Rohkem infot kasutajaandmete töötlemise kohta leiate Google’i andmekaitsedeklaratsioonist: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

  Google reCAPTCHA

  Me kasutame veebisaidil süsteemi „Google reCAPTCHA“ (järgnevalt „reCAPTCHA“). Toote pakkuja on ettevõte Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

  Süsteemiga reCAPTCHA kontrollitakse, kas sellel veebisaidil (nt kontaktandmete vormil) sisestab andmeid inimene või automatiseeritud programm. Selleks analüüsib reCAPTCHA erinevate tunnuste alusel veebilehe külastaja käitumist. Analüüsimine algab automaatselt, kohe kui veebisaidi külastaja veebisaidile siseneb. Süsteem reCAPTCHA analüüsib erinevat infot (nt IP-aadressi, veebisaidi külastaja lehel viibitud aega või kasutaja poolt hiirega tehtud liigutusi). Analüüsimise käigus kogutud andmed edastatakse Google’ile.

  Süsteem reCAPTCHA analüüs toimub taustal. Veebisaidi külastaja tähelepanu juhitakse sellele, et taustal toimub vastav kontroll.

  Salvestamine ja andmete analüüs toimub isikuandmete kaiste üldmääruse art 6 lg 1 täht f) alusel. Veebisaidi haldajal on õigustatud huvi kaitsta oma veebipoodi automaatse pahatahtliku nuhkimise ja spämmimise eest. Kui küsiti nõusolekut, siis toimub andmete töötlemine eralditult isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 täht a alusel; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

  Täiendav info Google reCAPTCHA kohta Google’i andmekaitsedeklaratsioonis ja Google’i kasutustingimustes järgmistel linkidel: https://policies.google.com/privacy?hl=de ja https://policies.google.com/terms?hl=de.

  Statistilised andmed WP-SlimStat-iga

  Meie veebisaidi kvaliteedi parandamiseks ja ulatuvuse kontrollimiseks kasutame tööriista WP-SlimStat; saadud andmeid töödeldakse statistikate koostamiseks. Siinkohal ei salvestata teie IP-aadressi, vaid see anonüümitakse andmete kogumise hetkel. Seega on võimatu siduda statistilisi andmeid teie isikuga. Kogutud andmeid ei anta edasi kolmandatele isikutele, vaid need salvestatakse veebiserveris ja töödeldakse. Kogutud andmeid ei seostata teiste andmete allikatega. Statistikate koostamiseks kogutakse ja töödeldakse alljärgnevaid andmeid.

  • Serveri domeeninimi
  • Teie päringute saitide aadressid (URL)
  • Teie brauseri nimi ja versioon
  • Külastuse kuupäev ja kellaaeg
  • Teie arvuti või tahvelarvuti operatsioonisüsteem
  • Keel, mida te kasutate
  • Teie arvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti ekraaniresolutsioon
  • Selle veebisaidi nimi, millel lingiti sellele saidile ja mille kaudu te meie saidile jõudsite
  • Teie poolt klikitud lingid
  • Teie vastava veebisaidi külastuse pikkus

  Meiega suhtlemine

  Meie poole saab pöörduda mitmel viisil, muuhulgas meie veebilehel oleva kontaktvormi abil.

  Kui te soovite kasutada meie veebilehe kontaktvormi, siis kogume ka isikuandmeid, mis te kontaktvormil ära toote, eelkõige nime ja e-posti aadressi. Lisaks salvestame nii IP-aadressi kui ka päringu kuupäeva ja kellaaja. Me töötleme kontaktvormi kaudu saadud andmeid eranditult ainult teie päringule või küsimusele vastamiseks.

  Teie ise võite otsustada, millist infot te meile kontaktvormi kaudu annate. Teie andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 täht a) järgne nõusolek.

  Pärast meie poolset teema käsitlemist andmed salvestatakse võimalike hilisemate küsimuste jaoks. Igal ajal võib nõuda andmete kustutamist, vastasel juhul kustutataks andmed pärast teema lõplikku käsitlemist; siiski ei puudutata seejuures seadusega ette nähtud säilitamiskohustusi.

  Teie õigused ja kontakt

  Me paneme väga suurt rõhku sellele, et teie isikuandmete töötlemise kohta anda teile võimalikult aruusaadavaid selgitusi ja teavitada teid teie õigustest. Kui soovite täpsemat infot või kui soovite teostada oma õigusi, siis pöörduge igal ajal meie poole, et me saaksime asjaga tegeleda.

  Puudutatud isikute õigused

  Teie isikuandmete töötlemisega seoses on teil mitmeid õigusi. Kõigepealt on teil õigus saada teavet ja te võite vajaduse korral nõuda oma isikuandmete parandamist ja/või kustutamist või blokeerimist. Te võite nõuda ka andmete töötlemise piiramist ning teil on vastuväite esitamise õigus. Teie poolt meile esitatud isikuandmete osas on teil lisaks sellele õigus andmete edastamisele.

  Kui te teostate üht oma õigustest ja/või soovite selle kohta rohkem teavet, siis pöörduge meie klienditeeninduse poole. Alternatiivina võite pöörduda ka meie andmekaitsevoliniku poole.

  Nõusoleku tagasikutsumine ja vastuväide

  Kord antud nõusoleku saate igal ajal toimega tuleviku suhtes tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei puuduta kuni nõusoleku tagasivõtmiseni toimunud andmete töötlemise õiguspärasust. Siinkohal on kontaktisikuks meie klienditeenindus ja meie andmekaitsevolinik.

  Kui teie isikuandmete töötlemine ei põhine nõusolekul, vaid muul õiguslikul alusel, siis võite esitada andmete töötlemise suhtes vastuväite. Teie vastuväite alusel kontrollitakse andmeet töötlemise õiguspärasust ning vajaduse korral lõpetatakse andmete töötlemine. Teid teavitatakse kontrolli tulemusest ja kui anmdte töötlemist jätkatakse, siis saate meilt vastavasisulise selgituse, miks andmete töötlemine on lubatud.

  Andmekaitsevolinik ja kontaktandmed

  Me oleme nimetanud ettevõttevälise andmekaitsevoliniku, kes toetab meid andmekaitseõiguse teemade ksitlemisel ja kelle poole te otse pöörduda võite. Meie andmekaitsevolinik ja tema meeskond on meelsasti teie käsutuses küsimustes, mis pudutavad meiepoolset isikuandmete töötlemist ja muid õiguslikke küsimusi andmekaitse kohta.

  RA dr Sebastian Meyer, LL.M.
  c/o BRANDI Rechtsanwälte

  Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
  Telefon: 0521 / 96535-812

  Kui te soovite pöörduda meie andmekaitsevoliniku poole e-kirja teel, siis on ta kättesaadav ka aadressil sebastian.meyer@brandi.net.

  Kaebused

  Kui te olete arvamusel, et viis,kuida me töötleme teiue isikuandmeid, ei vasta sellele andmekaitsedeklaratsioonile või kohaldatavatele andmekaitsealastele sätetele, siis õn teil õigus esitada järelevalveasutusele kaebus. Te võite esitada kaebuse meie andmekaitsevolinikule. Siis kontrollib andmekaitsevolinik asjaolusid ja teavitab teid kontrolli tulemusest.

  Muu teave ja muudatused

  Lingid teistele veebisaitidele

  Meie veebipood võib sisaldada linke teistele veebisaitidele. Need lingid on reeglina vastavalt tähistatud. Me ei saa mõjutada seda, mil määral need lingitud veebisaidid vastavad kehtivale andmekaitseõigusele. Seepärast soovitame tutvuda ka teistel veebisaitidel vastavate andmekaitsedeklaratsioonidega.

  Andmekaitsedeklaratsiooni muudatused

  Selle andmekaitsedeklaratsiooni vastuvõtmisele viitab allolev kuupäev. Me jätame endale õiguse seda andmekaitsedeklaratsiooni igal ajal muuta toimega tulöeviku suhtes. Muudatusi tehakse eelkõige seoses veebipakkumiste tehnilise kohandamisega või andmekaitseõiguse alaste õigusaktide muutmisel. Kehtiv andmekaitsedeklaratsioon on alati meie veebisaidil kättesaadav. Soovitame regulaarselt tutvuda selle andmekaitsedeklaratsiooni muudatustega.

  Andmekaitsedeklaratsioon seisuga: mai 2018. a

  Konzeption & Realisierung


  HZWEIA GmbH & Co. KG

  Internetagentur / Werbeagentur

  Minden – Lübbecke | Osnabrück | Essen

   

  Fotos auf der Webseite:


  BLENDE32

  Fotograf / Fotostudio
  Minden – Lübbecke – Osnabrück