g

Gravida proin loreto of Lorem Ipsum. Proin qual de suis erestopius summ.

Recent Posts


  Follow Us:
  Back to top
  Image Alt

  Responsible Care

  Responsible Care - KNEHO goes green

  Keemiatööstuse ettevõtete liidu liikmena (Verband der Chemischen Industrie e.V.) järgime üleskutset „Responsible Care“, mille raames püüame üheskoos anda oma panuse planeedi Maa kaitsmisesse. Vastutustundlik lähenemine meie töötajate ja kõiki kaaskodanike tervise ja keskkonna kaitsele sunnib meid tegema väikesi ja suuri muudatusi oma tootmises ja tarneahelates. Nii üritame sammhaaval vähendada fossiilsete energiakandjate kasutust ja muude meie keskkonda kahjulikult mõjutavate tegurite toimet.

  VCI juhised Responsible Care kohta

  • Ohutus ja inimeste ning keskkonna kaitse on olulise tähtsusega. Seepärast peavad ettevõtete juhatused sõnastama vastutustundliku toimimise juhised, mis juhinduvad sellest ülimuslikust põhimõttest. Peale selle tuleb defineerida meetmed ja meetodid, mille abil ettevõte ja selle kaastöötajad neid meetmeid ettevõtte praktikas rakendavad ning regulaarselt kontrollida, kas on ilmnenud uusi nõudeid ning vajaduse korral neile kohandada.
  • Ettevõtted arendavad oma töötajate ohutus- ja keskkonnaalast teadlikkust. Nad juhivad töötajate tähelepanu võimalikule toodetest või seadmete käitamisest lähtuvale keskkonnakoormusele. Nad võtavad keemiatööstuste vabatahtliku algatuse Responsible Care ohutuse koodeksi järgi endale kohustuse, tõhustada võitlust ebaseadusliku tegevuse vastu.
  • Keemiatööstuse ettevõtted austavad toodete, meetodite ja tegevuste osas avalikkuse huvi läbipaistvuse vastu ja lähenevad sellele konstruktiivselt.
  • Keemiatööstuse ettevõtted muudavad oma tooteid pidevalt ohutumaks: tooraine valikul, tootmise, ladustamise, transportimise, turunduse, kasutamise, taaskasutamise ja utiliseerimisega seoses. Nad võtavad arvesse tervise-, ohutuse ja keskkonnaga seonduvaid aspekte, seda nii uute toodete väljatöötamisel ja tootmise käigus kui ka pidades dialoogi klientide, töötlejate ning kasutajatega.
  • Keemiatööstuse ettevõtted teavitavad oma tootevastutuse raames omaenda toodete ohutu transpordi, ladustamise, turvalise kasutamise, taaskasutamise ja utiliseerimise eeskirjadest. See kehtib eelkõige ostjate, töötlejate ja kasutajate suhtes.
  • Keemiatööstuse ettevõtted täiendavad pidevalt oma teadmisi omaenda toodete ja meetodite valdkonnas, eriti mõeldes inimesele ning keskkonnale avaldatavale toimele igas elutsükli faasis.
  • Ettevõtted piiravad vaatamata majanduslikele huvidele toodete turustamist või peatavad toodete valmistamise, kui teaduslike riskianalüüside alusel selgub, et see on tervise ja keskkonna kaitsmiseks vajalik.
  • Keemiatööstuse ettevõtete tootmisseadmed on ohutud. Kui siiski ilmnevad tervist ja keskkonda ohustavad tegurid, siis rakendavad ettevõtted koheselt vajalikke meetmeid, teevad tihedalt koostööd ametkondadega ning teavitavad avalikkust.
  • Keemiatööstus rakendab oma teadmisi ja kogemusi aktiivselt praktikalähedaste ja toimivate seaduste, määruste, standardite ja normide väljatöötamisel, et tagada inimese ja keskkonna jätkusuutlik kaitse.
  • Keemiatööstuse ettevõtted peavad ja arendavad dialoogi oma osanikega.
  • Keemiatööstuse ettevõtted toetavad siseriiklikku Responsible Care programmi. Nad eraldavad piisavalt vahendeid programmi nõuete rakendamiseks ettevõttes.